ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT, ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen Adatkezelési Nyilatkozat célja, hogy az
ITENVIRO Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.
Székhely: 1165 Budapest, Hunyadvár u. 56.,
adószám: 10673810-2-42,
képviselője: Sántha Pál ügyvezető
a továbbiakban Adatkezelő üzleti tevékenységével kapcsolatos személyes  és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

A természetes személyeknek személyes adatai kezelésére vonatkozóan
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.
Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalak adatkezelését szabályozza: http://www.itenviro.hu és a fenti tartalmi előíráson alapul.
A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: http://www.itenviro.hu/fooldal/adatkezelesi_szabalyzat

1. AZ ADATKEZELŐ ÉS  ELÉRHETŐSÉGEI
Név: Itenviro Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.(rövidített név: ITENVIRO Kft.)
Székhely: 1165 Budapest, Hunyadvár u. 56.
E-mail: info@itenviro.hu
Telefon: 06 (70)945 8860

2. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK
ITENVIRO Kft. a személyes adatok:

  1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi.
  2. gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból végzi, a potenciális üzleti partner egyértelmű azonosítása céljából.
  3. körét az egyértelmű azonosításhoz szükséges minimális adatmennyiségre korlátozza.
  4. kezelését oly módon végzi, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedések által biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelme
  5. tárolását úgy végzi, hogy az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

Adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, és a megfelelés igazolásáért.
 
3. ADATKEZELÉSEK
Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: 
Név,
cím,
e-mail cím ,
telefonszám,
érdeklődési terület. 
Az adatgyűjtés célja: vevő azonosítás.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: törlési igény esetén azonnal.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők:
Sántha Pál ügyvezető,
Izsák A. Judit adatkezelő

A személyes adatokat az adatkezelők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,  továbbá a hozzájárulásának bármely időpontban történő visszavonását.


Az adatkezelésben érintett személy  a személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja kezdeményezni:
 - postai úton a 1165 Budapest, Hunyadvár u.56 címen,
- e-mail útján az  info@itenviro.hu e-mail címen,
- telefonon a 06 (70) 945 8860 számon.

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: az érintett hozzájárulása,valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése, különösen:"A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek."   

5. Tájékoztatjuk továbbá internetes felületünk minden használóját az alábbiakról:

  • Az adatkezelés internetes felületünk használójának hozzájárulásán alapul.
  • Weblapunk felkeresőit nem követjük.
  • A kapott adatokat titkosan tároljuk, harmadik félnek tovább nem adjuk,   nyilvánosságra nem hozzuk.
  • Az adatok felhasználása kizárólag a partner által kezdeményezett üzlet érdekében történik.
  • E-mail marketing célra a megadott adatokat nem használjuk. 

Budapest, 2018.08.02

<< <  Oldal 2 ennyiből: 2

jan 3, 2014
Beküldte: admin
ergonomikusfogantyuAz Eijkelkamp cég a kézi fúrással járó fizikai megterhelés csökkentésére kifejlesztette az ergonómikus hajtókart.